ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประจำปี 2560

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ และวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ถึง 6 ต.ค. 2560
ประวัติวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และ วัดวรนาถบรรพต เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๓๖ ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัย พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่า ซึ่งมีรูปปั้น ตากบ-ยายเขียด ที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นกัน คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปหินปางนาคปรกสมัยเชียงแสน

วัดวรนาถบรรพต ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๒ ในสมัยสุโขทัย ผู้สร้างคือพญาบาลเมือง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ แด่พญารามผู้น้อง ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในระหว่างทำศึกสงครามกับหัวเมืองฝ่ายใต้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในศิลาจารึก ๒ หลัก ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ไปจากยอดเขากบใกล้กับรอยพระพุทธบาทจำลอง และได้จากเมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดกบ” หรือ “ วัดเขากบ”เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปากพระบาง” ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า “วัดกบ”หรือ“วัดเขากบ”ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า“วัดวรนาถบรรพต” อย่างไรก็ตามประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกชื่อวัดกบ หรือ วัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คือ การตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถือเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นประเพณีนิยมของชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่าการนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่าการร่วมงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประจำปี 2560 ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. ร่วมสักการะรอยพระพุทธบาท สมัยสุโขทัย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนฯ แด่พระสงฆ์นับ 109 รูป ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ถึง 6 ต.ค. 60 โดยการจัดงานประเพณีในครั้งนี้จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีตักบาตรเทโวอันเป็นสื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสนา วัฒนธรรมกับประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น สนับสนุนให้บุคคล ชุมชนและครอบครัว จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีแบบประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติวัฒนธรรมการกระตุ่นเศรษกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์
โทร. 056 221 811-2 โทรสาร. 056 221 810
AddLine ID:@tatsawanphichit IG:tatsawanpichit twitter:TATsawanpichit

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.